ESTONIAN TRAVELLERS

Standardinfo teabeleht

Teile pakutavate reisiteenuste kogum on pakettreis direktiivi (EL) 2015/2302 tähenduses.

Seetõttu on Teil kõik õigused, mis reisijal on ELi õiguse järgi pakettreisi korral. Estonian Travellers OÜ vastutab täielikult pakettreisi kui terviku teenuste nõuetekohase osutamise eest.

Lisaks sellele on seaduse alusel nõutav, et ettevõtjal Estonian Travellers OÜ on tagatis, et maksta, kui ta ei suuda maksevõime tõttu oma kohustusi täita, tagasi Teie tehtud maksed ja kui pakettreis sisaldab reisijavedu, tagada Teie tagasisõit lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. 

 

Direktiivi (EL) 2015/2302 kohased peamised õigused

1)    Reisija saab kogu olulise teabe pakettreisi kohta enne pakettreisilepingu sõlmimist.  

2)    Kõikide lepingus sisalduvate reisiteenuste nõuetekohase osutamise eest vastutab alati vähemalt üks ettevõtja.  

3)    Reisijale antakse hädaabitelefoninumber või kontaktpunkti andmed, mille kaudu ta saab reisikorraldaja või -vahendajaga ühendust võtta.  

4)    Reisija võib mõistliku aja jooksul teatamise korral ja võimaliku lisatasu eest pakettreisi teisele isikule üle anda.  

5)    Reisitasu saab tõsta üksnes siis, kui suurenevad konkreetsed kulud (näiteks kütusehind) ja kui see on sõnaselgelt lepingus sätestatud ja igal juhul mitte hiljem kui 20 päeva enne pakettreisi algust. Kui reisitasutõus ületab kaheksa protsenti pakettreisi maksumusest, võib reisija lepingust taganeda. Kui reisikorraldaja jätab endale õiguse reisitasu tõsta, on reisijal õigus reisitasu alandamisele, kui asjaomased kulud vähenevad.  

6)    Reisija võib lepingust taganeda hüvitist maksmata ja kõik makstud summad tagasi saada, kui märkimisväärselt muudetakse pakettreisi olulist osa peale reisitasu. Kui enne pakettreisi algust tühistab pakettreisi eest vastutav ettevõtja pakettreisi, on reisijal õigus saada raha tagasi ja asjakohasel juhul hüvitist.  

7)    Reisija võib enne pakettreisi algust lepingust taganeda hüvitist maksmata erandjuhul, näiteks juhul, kui sihtkohas esineb tõsiseid julgeolekuprobleeme, mis võivad pakettreisi mõjutada. 

8)    Lisaks sellele võib reisija igal ajal enne pakettreisi algust lepingust taganeda, makstes asjakohast ja põhjendatud hüvitist.  

9)    Kui pärast pakettreisi algust ei ole võimalik kokkulepitud viisil osutada olulist osa pakettreisi teenustest, tuleb lisatasuta pakkuda reisijale muid sobivaid teenuseid. Kui teenuseid ei osutata vastavalt lepingule ning mittevastavus mõjutab oluliselt pakettreisi teenuste osutamist ja reisikorraldaja ei ole mittevastavust heastanud, võib reisija pakettreisilepingu üles öelda hüvitist maksmata. 

10)  Reisijal on õigus reisitasu alandamisele ja/või kahju hüvitamisele, kui reisiteenuseid ei osutata või neid osutatakse mittenõuetekohaselt.  

11)  Reisikorraldaja peab andma abi, kui reisija satub raskustesse.  

12) Kui reisikorraldaja või mõnede liikmesriikide puhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, makstakse makstud summad tagasi. Kui pärast pakettreisi algust ilmneb, et reisikorraldaja või asjakohasel juhul vahendaja ei suuda maksevõime tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita, ja pakettreis sisaldab reisijavedu, tagatakse ka reisija toimetamine lähtekohta või muusse kokkulepitud kohta. Estonian Travellers OÜ-l on Swedbank AS (asukohaga Liivalaia 8, Tallinn) tagatis. Reisija võib kõnealuse üksusega või asjakohasel juhul pädeva asutusega (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (TTJA),Endla 10A, Tallinn, e-post: info@ttja.ee, tel 6201707) ühendust võtta, kui Estonian Travellers OÜ maksevõimest tuleneva suutmatuse tõttu lepingust tulenevaid kohustusi täita keeldutakse teenuste osutamisest.

Veebisait direktiivile (EL) 2015/2302, mis on üle võetud riigisisesesse õigusesse: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L2302&from=ET

Uuendatud: 22.08.2023

Scroll to Top